Poradna

-
Jaké formy hlasování jsou přípustné?
 
Jak je třeba postupovat, pokud je proti členovi zastupitelstva obce, kterému vznikl nárok na odměnu při skončení funkčního období, vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin, který spáchal v průběhu funkčního období?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Právo na informace

Výběr nejčastěji pokládaných dotazů

 
Hledaný výraz
Jak má povinný subjekt postupovat v případě dotazu na názory?
Povinný subjekt nemá obecně povinnost sdělovat žadatelům svoje názory na konkrétní záležitosti... [pokračování]
 
Je možné poskytnout audiovizuální záznamy z jednání zastupitelstva?
Tyto záznamy obecně nepochybně představují informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím... [pokračování]
 
Co se rozumí pod pojmem osobní údaj?
Zákon o ochraně osobních údajů vymezuje tento pojem v § 4 písm. a) - „osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů... [pokračování]
 
V případě, že požadovaná informace je již zveřejněna, musí jí povinný subjekt přesto poskytnout žadateli?
Pokud žádost směřuje k již zveřejněné informaci (např. publikované na internetu, vydané tiskem apod.), může povinný subjekt dostát svojí povinnosti tím, že žadateli sdělí postup k vyhledání a získaní této informace... [pokračování]
 
Jak se určí výše úhrady za poskytování informací?
Předpokladem možnosti požadovat úhradu nákladů je zveřejnění sazebníku úhrad za poskytování informace, přestože toto není zákonem explicitně zmíněno. Bez existence sazebníku (jehož zveřejnění ukládá § 5 odst... [pokračování]
 
V jaké formě musí být požadované informace poskytnuty?
Informace má být poskytnuta ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti, záleží proto na vůli žadatele, jakou podobu informace preferuje... [pokračování]
 
Má povinný subjekt nárok na uhrazení nákladů vynaložených na sběr a poskytnutí informací?
Subjekt poskytující informace může po žadateli o informace požadovat úhradu nákladů, které musely být účelně vynaloženy na poskytnutí informace... [pokračování]
 
V jaké lhůtě musí povinný subjekt odpovědět na žádost o poskytnutí informace?
Zákon o svobodném přístupu k informacím určuje obecně 15-ti denní lhůtu pro poskytnutí požadované informace oprávněnému ode dne přijetí žádosti... [pokračování]
 
Kdo je oprávněným subjektem práva na informace?
Zákon o svobodném přístupu k informacím přiznává právo na informace každé fyzické a právnické osobě, přičemž podání žádosti není omezeno u fyzických osob českým státním občanstvím či věkem (ovšem v závislosti na... [pokračování]
 
Lze poskytnout na žádost občana o informace zápis z jednání rady obce?
Ano, pokud občan žádá o poskytnutí zápisů ze schůzí rady obce na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, je obec povinna tyto materiály poskytnout... [pokračování]
 
Může obec poskytnout kopie nájemních smluv uzavřených s třetími osobami?
Podle převažujícího výkladu nelze poskytnout kopie nájemních smluv, uzavřených s konkrétním nájemcem – fyzickou osobou, a dalších souvisejících dokumentů, neboť je nutné je považovat za osobní údaje... [pokračování]
 
Má občan právo žádat informace o pracovní době zaměstnanců obce?
Informace o dnech a počtech odpracovaných hodin zaměstnanců obce (včetně osob pracujících na DPP) lze patrně dle dostupných výkladů zařadit pod výjimku z práva na ochranu osobních údajů, a to na základě § 5 odst... [pokračování]
 
Má obec na základě práva na informace povinnost poskytovat informace o plánovaných projektech a jejich rozpočtech?
Zásadně není povinností poskytovat informace o názorech a budoucích rozhodnutích, resp. vytvářet nové informace... [pokračování]
 
Musí obec vyhovět žádosti občana jiné obce o informace - zápisy z jednání zastupitelstva apod.?
Ustanovení § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích zakotvuje právo občanů obce na přímé a úplné seznámení se s obsahem (mj.) usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, a to formou nahlížení... [pokračování]
 
Může občan obce požadovat informace o platech jednotlivých zaměstnanců obce?
Poskytování informací o výši odměn poskytované konkrétním osobám bylo donedávna právní teorií odmítáno, neboť se jedná o zákonem chráněný osobní údaj... [pokračování]
 
Jsou povinným subjektem práva na informace příspěvkové organizace zřízené obcí?
Podle ustanovení § 2 odst... [pokračování]
 
Má zastupitel právo vyžadovat informace o chodu obce vůči orgánům a zaměstnancům obce?
Informace o chodu obce si může zastupitel vyžádat dle § 82 písm... [pokračování]
 
Lze se bránit šikanoznímu výkonu práva na informace?
Zákon o svobodném přístupu k informacím nestanoví povinnému subjektu možnost odmítnout žádost o poskytnutí informace, pokud se domnívá, že žádostí dochází k zneužití práva... [pokračování]
 
Jakým se povinný subjekt vystavuje sankcím, pokud neposkytne informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím?
Proti rozhodnutí o odmítnutí informace má žadatel možnost podat odvolání. Pokud nadřízený orgán odvolání vyhoví a rozhodnutí o odmítnutí informace zruší, pak je povinný subjekt povinen informaci poskytnout... [pokračování]
 
Jaká je sankce v případě neposkytnutí informace zastupiteli podle § 82 písm. b) zákona o obcích?
Ačkoliv zákon stanoví povinnost poskytnout informaci do 30 dnů od obdržení žádosti, nestanoví žádnou sankci za její porušení... [pokračování]
 
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.