Odpovědný zastupitel

 

E-learning

 
 
 

Kontakty tutor

Plné texty zákonů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

 

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod

 

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

 

Zákon č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník

 

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ...

 

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ...

 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

 

Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu ...

 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

 

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

 

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

 

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

 

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

 

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

 

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ...

 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

 

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

 

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ...

 

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku ... (tiskový zákon)

 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

 

Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím)

 

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

 

Vyhláška Min. financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

 

Vyhláška Min. vnitra č. 326/2000 Sb. , o způsobu označování ulic ...

 
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.