Poradna

-
Které příjmy musí zastupitel jako veřejný funkcionář uvést v prohlášení o příjmech v situaci, kdy se stal neuvolněným starostou 15. 11. minulého roku?
 
Lze v jednacím řádu upravovat pravidla pro činnost výborů zastupitelstva obce?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Naše obec je členem svazku obcí. Návrh rozpočtu tohoto svazku obcí je vždy řádně vyvěšen na úřední a elektronické desce. Musí rozpočet svazku schvalovat naše zastupitelstvo obce, nebo stačí, když jej odsouhlasí starostové (zástupci obcí) na svazku? Jak je tomu v případě závěrečného účtu svazku?

Ke schvalování rozpočtu a závěrečného účtu svazku obcí jsou oprávněny orgány určené ve stanovách svazku. Schválení těchto dokumentů zastupitelstvy jednotlivých členů není zákonnou podmínkou.

Pravidla pro zakládání dobrovolných svazků obcí stanoví zákon o obcích v § 49 a násl. Tato úprava je velmi stručná a dosti rámcová, tzn., že zde nejsou upraveny všechny otázky a řada věcí je přenechána k úpravě přímo členům svazku ve smlouvě. Podle §49 zákona o obcích je svazek obcí právnickou osobou, kterou mohou zakládat nebo do ní vstupovat pouze a jenom obce. Pro zřízení svazku je třeba vytvořit smlouvu o založení svazku obcí, jejíž přílohou musí být stanovy. Tento dokument (který mimochodem musí schválit zastupitelstva dotčených obcí - § 84 odst. 2 písm. e/ zákona o obcích) je potom ten, který určí organizační strukturu a rozhodovací procesy svazku. Je tedy přímo v kompetenci (zastupitelstev) členských obcí, aby vymezily, jaké orgány bude svazek mít a o čem budou tyto orgány rozhodovat.
Co se týká rozhodování o rozpočtu a závěrečném účtu svazku obcí, je třeba vycházet zejména ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (zákon č. 250/2000 Sb.). Ten sice stanoví některé speciální procesní povinnosti (např. zveřejnění návrhu nejméně po dobu 15 dnů před samotným projednáním), ale v zásadě neupravuje, který orgán má pravomoc rozpočet a závěrečný účet schválit. Kompetentní k takovému rozhodnutí tedy budou orgány svazku určené stanovami. K závěrečnému účtu se následně vztahuje ještě jedna povinnost podle §39 odst. 7 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy jednotlivým zastupitelstvům má být neprodleně po schválení orgánem svazku obcí závěrečný účet předložen.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.