Poradna

-
Uvolněnému starostovi obce zbývá za letošní rok 15 dní nevyčerpané dovolené. Za jakých podmínek mu je lze převést do následujícího roku či proplatit?
 
Do jaké míry lze v jednacím řádu zastupitelstva usměrňovat realizaci práv člena zastupitelstva obce?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Výbory

Výběr nejčastěji pokládaných dotazů

 
Hledaný výraz
Kdo by měl být zvolen členem osadního výboru?
Členy osadního výboru volí zastupitelstvo z řad občanů obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen... [pokračování]
 
Co se rozumí „částí obce“ v souvislosti se zřízením osadního výboru?
Část obce je podle § 27, odst. 2 „evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními (§ 31) přidělenými v jedné číselné řadě, která leží v jednom souvislém území“... [pokračování]
 
Je obec povinna osadnímu výboru předkládat návrhy předkládané zastupitelstvu a radě, které se týkají dané části obce?
Vzhledem k tomu, že osadní výbor má ze zákona právo se k těmto návrhům vyjadřovat, je nutné umožnit mu se s nimi seznámit. Postup informování výboru bude vhodné upravit v jednacích řádech... [pokračování]
 
Je osadní výbor oprávněn se vyjadřovat k prodeji pozemku, který se nachází v části obce, pro kte-rou je výbor zřízen?
Toto právo osadnímu výboru přiznává zákon o obcích v § 121, odst. 1, písm... [pokračování]
 
Musí jednací řád zastupitelstva upravovat jednání osadního výboru?
Jednání výboru je upraveno v zákoně o obcích a jednací řád se mu vůbec nemusí věnovat. Pokud v jednacím řádu pravidla jednání výboru obsažena budou, nesmějí odporovat ustanovením zákona, ani je nijak limitovat.... [pokračování]
 
Kdo může být předsedou osadního výboru a jaká jsou jeho práva?
Na rozdíl od ostatních výborů, předsedou osadního výboru nemusí být člen zastupitelstva, ale kterýkoliv občan přihlášený k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen... [pokračování]
 
Jaké jsou možnosti a omezení činnosti osadního výboru?
Základní pravidla pro činnost osadního výboru stanoví zákon o obcích. Konkrétní oprávnění mu přiznává v § 121... [pokračování]
 
Je třeba vydávat zvláštní usnesení o počtu členů osadního výboru?
Zákon uvádí, že počet členů výboru určí zastupitelstvo. Nic však nebrání tomu, aby zastupitelstvo jediným usnesením výbor zřídilo, rozhodlo o počtu jeho členů a zároveň je zvolilo... [pokračování]
 
Má výbor pro národnostní menšiny nějaké pravomoci?
Zákon o obcích v § 29, odst... [pokračování]
 
Musí být ve výboru zastoupeny všechny národnostní menšiny?
Zákon tyto otázky výslovně neupravuje. Záleží na zastupitelstvu, aby zvážilo, jaké zastoupení bude odpovídat místním potřebám. Ustanovení § 117, odst... [pokračování]
 
Může zastupitelstvo výbor pro národnostní menšiny zřídit, i když v obci 10% zastoupení těchto menšin není?
Zastupitelstvo může vedle obligatorních výborů, jejichž zřízení požaduje zákon, kdykoliv zřizovat i jiné výbory dle vlastního uvážení... [pokračování]
 
Výbor pro národností menšiny se dle zákona zřizuje v obci, kde žije alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české. Má se na mysli 10 % občanů jedné národnosti, nebo může být těch-to 10 % občanů příslušníky různých národností vyjma české?
Nepochybně se může jednat o příslušníky různých národností, jak vyplývá i ze zákonné formulace.
 
Lze výbor obsadit, i pokud nejsou zájemci o členství z řad příslušníků národnostních menšin?
V případě, že není dostatek zájemců z řad národnostních menšin, doporučuje se výbor obsadit jinými zájemci, aby alespoň jeho zřízením bylo vyhověno zákonnému požadavku... [pokračování]
 
Jaké musí být složení výboru pro národnostní menšiny?
Členové národnostních menšin musí podle § 117, odst. 3 zákona o obcích tvořit nejméně polovinu členů výboru... [pokračování]
 
Nahrazuje kontrola provedená kontrolním výborem činnost kontrolních orgánů stojících vně obce?
Kontrola prováděná kontrolním výborem má jiný charakter než činnost kontrolních orgánů stojících mimo obec (např. krajských úřadů nebo různých inspekcí)... [pokračování]
 
Je možné pro kontrolní postup finančního výboru použít ustanovení zákona o finanční kontrole?
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je určen vykonavatelům tzv. vnější kontroly vůči nepodřízeným subjektům... [pokračování]
 
Může kontrolní nebo finanční výbor provádět kontrolu samostatných právnických osob, které byly obcí založeny (zřízeny) nebo v nichž má obec majetkovou účast?
Úkolem kontrolního výboru je provádět vnitřní kontrolu, zaměřenou zejména na kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a rady obce a na dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem v oblasti samostatné... [pokračování]
 
Lze žadateli poskytnou kopie protokolů z kontrolní činnosti výborů na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím?
Obec jako povinný subjekt je bezpochyby povinna tyto informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím poskytnout... [pokračování]
 
Mají výbory povinnost zveřejňovat zápisy ze svých jednání, včetně souvisejících materiálů?
Takovou povinnost výbory nemají, zákon však zveřejňování obecně nebrání. Ke zveřejnění výstupů z činnosti výborů jinak dochází při jejich projednání na zasedání zastupitelstva obce... [pokračování]
 
Může zastupitelstvo po výboru požadovat opravu nebo doplnění zápisu o provedené kontrole?
Výbory jsou poradními orgány zastupitelstva obce, kterému předkládají své zápisy a vyjádření. Je potom na zastupitelstvu, jak se zápisem naloží a zda výboru uloží úkol zápis opravit nebo doplnit... [pokračování]
 
K čemu zápis o provedené kontrole slouží?
Zápis je podkladem pro rozhodování zastupitelstva obce a informací o činnosti výboru. Sám výbor na základě kontrolních zjištění žádná opatření činit nemůže.
 
Musí zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala, podepsat zápis z provedené kontroly, i když s jeho obsahem nesouhlasí?
§ 119, odst. 4 sice stanoví, že zápis z provedené kontroly podepisuje zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala, nicméně takovou povinnost na zaměstnanci nelze vynucovat... [pokračování]
 
Jak řešit neshody mezi starostou a kontrolním nebo finančním výborem?
Vzájemné výhrady je třeba adresovat zastupitelstvu obce. To je pak v krajním případě oprávněno členy výboru i starostu odvolat.
 
Může starosta ukládat úkoly předsedovi nebo jiným členům výboru?
Starosta, stejně jako jakýkoliv jiný člen zastupitelstva vůči výboru žádné zvláštní postavení nemá. Ukládat výboru úkoly může pouze zastupitelstvo jako celek.
 
Může předseda výboru požadovat součinnost starosty obce?
Výbor zastupitelstva nemůže ukládat povinnosti starostovi ani jiným orgánům obce. Starosta odpovídá za výkon své funkce zastupitelstvu, které mu může ukládat úkoly jakožto jednomu ze svých členů... [pokračování]
 
Smí se finanční a kontrolní výbor seznamovat s osobními údaji zaměstnanců obce?
„Správce“ může podle zákona o ochraně osobních údajů zpracovávat a zpřístupňovat osobní údaje i bez souhlasu subjektů údajů, je-li to nezbytné k plnění povinností stanovených zákonem... [pokračování]
 
Může kontrolní výbor kontrolovat průběh zadávání veřejných zakázek obcí?
Kontrolu při zadávání veřejných zakázek provádí podle zákona o veřejných zakázkách Úřad pro ochranu hospodářské soutěže... [pokračování]
 
Jaká práva a povinnosti mají členové výborů při provádění kontroly?
Konkrétní výčet práv a povinností zákon neuvádí... [pokračování]
 
Jaké mají kontrolní výbor a finanční výbor pravomoci?
Výbory jsou iniciačními a kontrolními orgány zastupitelstva. Výstupy z jejich činnosti mají pouze interní charakter a slouží zastupitelstvu obce. Sami nemohou ukládat jiným orgánům obce nápravná opatření apod... [pokračování]
 
Je možné odvolat všechny členy kontrolního či finančního výboru?
Ano, odvolávání členů výborů je plně v kompetenci zastupitelstva, stejně jako jejich volba... [pokračování]
 
Do kdy je třeba zřídit kontrolní výbor a finanční výbor?
Ačkoliv zákon žádnou lhůtu nestanoví, je třeba mít vzhledem zákonné povinnosti tyto výbory zřídit za to, že je tak třeba učinit co nejdříve, nejlépe na ustavujícím zasedání zastupitelstva... [pokračování]
 
Může fungovat výbor bez obsazené funkce předsedy?
Výbor bez předsedy fungovat může. Předseda reprezentuje výbor před ostatními orgány obce a podle § 118, odst. 2 zákona o obcích podepisuje písemná vyhotovení usnesení výboru... [pokračování]
 
Kdo se může účastnit jednání výborů?
Jednání výborů jsou obvykle neveřejná a třetím osobám zákon právo účastnit se jich nepřiznává. Zároveň ovšem takové účasti zákon nebrání... [pokračování]
 
Lze zveřejňovat usnesení výborů a další dokumenty?
Usnesení, zápisy, stanoviska a další dokumenty z činnosti výborů jsou nepochybně informacemi souvisejícími s působností obce a jejich publikaci tedy obecně nic nebrání... [pokračování]
 
Za jakých podmínek jsou výbory usnášeníschopné?
Podmínky usnášeníschopnosti výboru zákon neupravuje... [pokračování]
 
Jak často se výbory schází?
Zákon výborům neukládá povinnost se scházet, ať už pravidelně nebo nepravidelně... [pokračování]
 
Je při volbě dalších členů výboru nad původně stanovený počet nutné znovu rozhodovat o zřízení výboru?
O zřízení výboru rozhoduje zastupitelstvo obce, stejně jako o počtu jeho členů... [pokračování]
 
Musí být počet členů výboru vždy lichý?
Tento požadavek stanoví zákon o obcích ve svém § 118, odst. 2. Obvykle je ale vykládán tak, že lichý počet je rozhodující při zřizování výboru a volbě jeho členů. Důvodem je snazší rozhodování nadpoloviční většinou... [pokračování]
 
Jakým způsobem se výbor zřizuje?
Výbory jako své orgány volí zastupitelstvo obce podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona o obcích... [pokračování]
 
Je možné „převzít“ výbory od předchozího zastupitelstva?
Výbory se považují za orgány konkrétního zastupitelstva, a ačkoliv nelze vyloučit, že nově zvolené zastupitelstvo bude s předchozím totožné a jeho vůlí bude výbory a jejich personální složení zachovat, podle... [pokračování]
 
Mají výbory „funkční období“?
Ačkoliv zákon v souvislosti s výbory neupravuje ukončení jejich funkčního období, dovozuje se z povahy těchto orgánů, jakožto orgánů konkrétního zastupitelstva a tedy závislých na existenci tohoto zastupitelstva, že... [pokračování]
 
Dochází při odvolání předsedy výboru zároveň k zániku jeho členství ve výboru?
Záleží na konkrétních okolnostech... [pokračování]
 
Jak dochází k ukončení členství ve výboru zastupitelstva?
Podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona o obcích může být člen výboru odvolán zastupitelstvem obce. Dále může z funkce dobrovolně odstoupit... [pokračování]
 
Lze členům výboru poskytovat odměnu?
Způsob odměňování závisí na tom, zda je člen výboru zároveň členem zastupitelstva či nikoliv. Při odměňování členů zastupitelstev, je třeba se řídit nařízením vlády č. 37/2003 Sb... [pokračování]
 
Kdo může být členem výboru?
Členství ve výborech zákon o obcích nijak neupravuje. Na rozdíl od předsedy výboru není tedy nutné, aby členy výboru byli pouze zastupitelé obce... [pokračování]
 
Kdo může být předsedou výboru zastupitelstva?
V čele výboru musí být podle § 117, odst. 4 zákona o obcích vždy člen zastupitelstva obce. Jedinou výjimkou je předseda osadního výboru, pro kterého tento požadavek neplatí... [pokračování]
 
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.