Poradna

-
Může zápis ze zasedání zastupitelstva, který je poté k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě, obsahovat osobní údaje?
 
Obec zveřejní pouze 3 body programu zasedání a ve skutečnosti je projednáno bodů 10. Je toto porušením zákona?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Informování občanů

Výběr nejčastěji pokládaných dotazů

 
Hledaný výraz
Mají právnické osoby s účastí obce povinnost poskytovat informace?
Obec může pro účely výkonu samostatné působnosti zřizovat právnické osoby... [pokračování]
 
Má občan právo na informaci o konkrétní výši odměny vyplácené zaměstnanci obecního úřadu?
Výše platu konkrétního zaměstnance je osobním údajem, chráněným zákonem o ochraně osobních údajů; donedávna proto převládal názor, že tuto informaci sdělit nelze a je možné podat například informaci o souhrnné výši... [pokračování]
 
Má občan obce právo nahlížet do účetních dokladů?
Občan obce má jednat právo nahlížet do rozpočtu obce a závěrečného účtu za uplynulý rok podle § 16 zákona o obcích, a jednak může požadovat informace v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím (což se týká... [pokračování]
 
Je nutné žádat o nahlédnutí do zápisu ze zasedání zastupitelstva písemně?
Písemná forma není nezbytná. O informace lze v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím žádat obecně i ústní formou, občan obce má kromě toho právo nahlédnout do zápisu i v režimu zákona o obcích.... [pokračování]
 
Je možné za poskytnutí informací požadovat úhradu?
Požadovat lze v souladu s § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím pouze úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, odesláním informace žadateli nebo v... [pokračování]
 
Jakou formou má být žádost o informace vyřízena?
S výjimkou rozhodnutí o odmítnutí žádosti, které je správním rozhodnutím a musí obsahovat náležitosti stanovené správním řádem, zákon formu úkonu vyřízení žádosti nepředepisuje... [pokračování]
 
Jaké jsou obsahové náležitosti žádosti o informace?
V žádosti je třeba uvést subjekt, kterému je určena. Není však bezpodmínečně nutné jej výslovně označit. Zpravidla postačí, pokud je žádost tomuto subjektu doručena, není-li pochyb, že je určena jemu... [pokračování]
 
Jakou formou se žádost o informace podává?
Žádat lze ústně i písemně. Pokud není ústní žádosti vyhověno nebo žadatel nepovažuje poskytnutou informaci za dostatečnou, je nutné podat písemnou žádost... [pokračování]
 
O které informace je možné žádat?
Povinný subjekt podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje informace vztahující se k jeho působnosti. Obec, jakožto veřejnoprávní korporaci, lze tedy žádat o veškeré relevantní informace o její činnosti.... [pokračování]
 
Od koho lze informace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím požadovat?
Povinnými subjekty, které podle tohoto zákona poskytují informace, jsou státní orgány, samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. V obci se lze obrátit na kterýkoliv její orgán... [pokračování]
 
Kdo může žádat o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím?
Žadatelem může být každá fyzická i právnická osoba. Zákon nestanoví žádné „kvalifikační předpoklady“ pro žadatele a rovněž motivace jeho zájmu o informace je právně bezvýznamná.
 
Je obec povinna v režimu zákona o obcích poskytnout kopie informací povinně zpřístupňovaných dle zákona o obcích?
Povinností obce je umožnit pořízení kopií těchto dokumentů, sama však nemá povinnost je vytvářet... [pokračování]
 
Kdo má právo na zasedání zastupitelstva obce vystoupit?
Vedle členů zastupitelstva obce musí být za stanovených podmínek uděleno slovo členovi vlády nebo jím učenému zástupci, poslanci, senátorovi, zástupci orgánů kraje a dále v souvislosti s projednávanými záležitostmi... [pokračování]
 
Co dělat, když orgán obce porušuje právo občana podle písm. f) a g) § 16 odst. 2 zákona o obcích?
K porušení práva může dojít v případech, kdy požadavek není danému orgánů vůbec předložen nebo kdy příslušný orgán požadavek neprojedná, pokud mu to zákon ukládá, nebo jej nevyřídí ve stanovené lhůtě... [pokračování]
 
Jaký je vztah mezi písmenem f/ (právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostat-né působnosti) a písmenem g/ (právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty) § 16 odst. 2 zákona o obcích?
Ustanovení písmena f) dává zastupitelstvu či radě obce možnost rozhodnout se, zda se budou záležitostí uvedenou v požadavku věcně zabývat, pokud se nejedná o kvalifikovanou žádost 0,5 % občanů, kdežto podání podle písm... [pokračování]
 
Jak rozumět povinnosti „vyřídit“ návrh, připomínku nebo podnět podle § 16, odst. 2, písm. g) zákona o obcích?
Vzhledem k podstatě tohoto práva je třeba vyřízením rozumět věcné vyřízení daného návrhu, připomínky nebo podnětu v tom smyslu, že se příslušný orgán bude zabývat skutečnostmi v podání uvedenými, na základě svých... [pokračování]
 
Jak rozumět „projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou nebo zastupitel-stvem obce“ podle § 16, odst. 2, písm. f) zákona o obcích?
Zákon termín „projednání“ v daném kontextu nijak nedefinuje... [pokračování]
 
Jak postupovat při obdržení žádosti občana podle § 16, odst. 2, písm. f) zákona o obcích?
Požadavek občana na projednání záležitosti zastupitelstvem nebo radou obce je třeba předložit příslušnému orgánu, aby o něm rozhodl na svém zasedání či schůzi... [pokračování]
 
Jakou formou může občan obce uplatnit své právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou nebo zastupitelstvem obce podle § 16, odst. 2, písm. f) zákona o obcích?
Pro žádost jednotlivého občana zákon žádnou zvláštní formu nestanoví. „Kvalifikovaná žádost“, podepsaná alespoň 0,5 % občanů obce, musí být z logiky věci písemná... [pokračování]
 
Může občan obce požadovat kopie zápisů z jednání zastupitelstva, usnesení rady obce, výborů a komisí?
Ustanovení § 16, odst. 2, písm... [pokračování]
 
Je třeba právo občana obce vyjádřit se na zasedání zastupitelstva upravit v jednacím řádu?
Ačkoliv zákon o obcích předpokládá vydání jednacího řádu zastupitelstva, ve kterém bude toto právo blíže upraveno, právo vyjadřovat se přiznává občanům obce sám zákon a k jeho realizaci není úprava v jednacím řádu nutná... [pokračování]
 
Může občan obce účinně požadovat zařazení určitého bodu na program zasedání zastupitelstva?
Právo předkládat návrhy k zařazení na program jednání zastupitelstva zákon o obcích přiznává v § 94 členům zastupitelstva obce, radě obce a výborům, přičemž o návrzích přednesených v průběhu jednání rozhodne... [pokračování]
 
Má občan obce právo vyjádřit se k samotnému návrhu programu zasedání?
Ano, občan má právo vyjádřit se ke kterékoliv projednávané věci.
 
Za jakých podmínek může občan obce uplatnit své právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem?
Toto právo přiznává občanu obce přímo zákon o obcích, a ani jednací řád nebo předsedající mu jeho realizaci nemohou odepřít... [pokračování]
 
Má obec povinnost poskytnout žadateli protokoly o výsledcích kontrol provedených výbory zastu-pitelstva obce?
Ano, před jejich zařazením na program jednání zastupitelstva lze však poskytnutí těchto údajů odmítnout, což může být v některých případech dle okolností i vhodné (výbory jsou interními orgány zastupitelstva a jejich... [pokračování]
 
Může zápis ze zasedání zastupitelstva, který je poté k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě, obsahovat osobní údaje?
V některých případech bude uvedení osobních údajů nezbytné. Například při uzavírání smluv je třeba druhou smluvní stranu náležitě identifikovat... [pokračování]
 
Může zastupitelstvo obce rozhodnout, že bude zápis ze zasedání zastupitelstva zveřejňován na úřední desce a příp. též elektronicky?
Ano, zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva je v některých obcích dobrým zvykem a žádoucím krokem vzhledem k principu otevřenosti veřejné správy... [pokračování]
 
Které právní úkony budou neúčinné v případě nezveřejnění příslušných údajů na elektronické úřední desce?
Ačkoliv správní řád stanovuje povinnost zveřejňovat dokumenty souběžně na „fyzické“ i „elektronické“ úřední desce, obecně porušení povinnost zveřejnit dokument na elektronické úřední desce... [pokračování]
 
Které informace je třeba zveřejnit po zasedání zastupitelstva obce?
Usnesení zastupitelstva obce jsou nedílnou součástí zápisu ze zasedání... [pokračování]
 
Je nutné zasílat ke zveřejnění vždy též elektronickou verzi dokumentu?
Nastavení mechanismů zveřejňování dokumentů je interní záležitostí obce. Pokud obci zasílá dokument k povinnému zveřejnění jiný správní orgán (např... [pokračování]
 
Může mít obecní úřad úředních desek několik?
Správní řád v § 26 stanoví, že pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Neznamená to však, že se musí nutně jednat o jedinou rozměrnou tabuli... [pokračování]
 
Pokud obec používá více informačních tabulí, jak určit, která je úřední deskou?
Obec může používat více informačních tabulí a zveřejňovat zde řadu informací o činnosti obce, včetně těch, které zveřejňuje povinně. Tabule, která plní úlohu zákonné úřední desky, by takto měla být nadepsána.... [pokračování]
 
03.02.2012 00:00 Které dokumenty obce povinně zveřejňují?
Obce povinně zveřejňují na úřední desce informace, o kterých tak stanoví zvláštní zákon. Obsah úřední desky je nutné zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup (tj. v současnosti na Internetu)... [pokračování]
 
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.