Poradna

-
Je třeba vydávat zvláštní usnesení o počtu členů osadního výboru?
 
Může občan obce požadovat informace o platech jednotlivých zaměstnanců obce?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Obecně závazné vyhlášky

Výběr nejčastěji pokládaných dotazů

 
Hledaný výraz
Je v obecně závazné vyhlášce o veřejném pořádku nutno přesně vyjmenovat, kterých veřejných prostranství se vyhláška týká (názvy ulic a náměstí) nebo je stačí graficky znázornit v plánku města?
Možné je obojí, příp. kombinace obojího. Vždy je nezbytné, aby bylo toto vymezení dostatečně určité, resp. přesné a jednoznačné.
 
Je přípustné přijetí obecně závazné vyhlášky města, ve které zastupitelstvo umožní radě města udělování výjimek z této vyhlášky?
Zastupitelstvo může v obecně závazné vyhlášce určit radu obce jako orgán oprávněný udělovat z této vyhlášky výjimky... [pokračování]
 
Koho lze pověřit kontrolou dodržování OZV o veřejném pořádku, nemá-li obec zřízenu obecní policii?
Přestupky proti veřejnému pořádku, případně jiná porušení obecně závazných vyhlášek, která budou přestupkem podle § 46 odst. 2, projednávají obce (§ 53) – obecní úřady či zvláštní orgány obcí... [pokračování]
 
Posílají obce přijaté OZV vedle Ministerstva vnitra povinně také jiným subjektům?
Obecně závazné vyhlášky regulující provoz loterií vydané podle ustanovení § 50 odst. 4 loterijního zákona se posílají též Ministerstvu financí... [pokračování]
 
Brání absence podpisu starosty či místostarosty platnosti obecně závazné vyhlášky?
Nikoliv, podpisy jen stvrzují formální správnost textu právního předpisu. Byla-li OZV řádně schválena a vyhlášena, je platná i přes nedostatky v podpisech, jak také rozhodl Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl... [pokračování]
 
Jsou někde stanoveny formální náležitosti obecně závazných vyhlášek?
Závazným právním předpisem nikoliv. Obecně se však doporučuje dodržovat legislativně-technické zvyklosti kodifikované v legislativních pravidlech vlády... [pokračování]
 
Jakým způsobem obec vede evidenci právních předpisů obce?
Zákon o obcích požaduje v § 12 odst... [pokračování]
 
Lze obecně závaznou vyhlášku nahradit novou obecně závaznou vyhláškou, aniž by ta původní byla zrušena?
Podle obecných interpretačních pravidel sice platí, že novější právní norma nahrazuje právní normu starší... [pokračování]
 
Je možné obecně závaznou vyhlášku usnesením zastupitelstva zrušit nebo změnit?
Prostým usnesením nikoliv. Obecně závaznou vyhlášku je možné zrušit či změnit pouze obecně závaznou vyhláškou.
 
Kdy nabývá obecně závazná vyhláška platnosti?
V souladu s § 12 odst... [pokračování]
 
Kdy nabývá obecně závazná vyhláška účinnosti?
Účinnost, tedy způsobilost vyvolávat právní následky, nabývá obecně závazná vyhláška patnáctým dnem po dni vyhlášení, není-li stanovena účinnost pozdější... [pokračování]
 
Jak dlouho musí být obecně závazná vyhláška zveřejněna na úřední desce?
Podle zákona o obcích je třeba OZV vyvěsit na úřední desku po dobu 15 dnů („vyhlášení“). Pochopitelně zde může viset i déle.
 
Kde všude se zveřejňují obecně závazné vyhlášky?
Obecně závazné vyhlášky se zveřejňují na úřední desce, a to jak na úřední desce „fyzické“ tak „elektronické“ (podle správního řádu „způsobem umožňujícím dálkový přístup“)... [pokračování]
 
Zůstávají obecně závazné vyhlášky přijaté předchozím zastupitelstvem v platnosti i po volbách?
Ano. Stejně jako jakákoliv jiná usnesení, nebyla-li jejich platnost časově omezená.
 
Jakým způsobem se schvalují obecně závazné vyhlášky?
OZV přijímá zastupitelstvo usnesením, tedy nadpoloviční většinou všech svých členů. Usnesení může znít např.: „Zastupitelstvo obce … vydává obecně závaznou vyhlášku č... [pokračování]
 
Musí obec zveřejňovat návrh OZV na úřední desce?
Nikoliv. Na rozdíl např. od zveřejňování záměru dispozic s nemovitým majetkem nebo návrhu rozpočtu obce u návrhů obecně závazných vyhlášek taková povinnost stanovena není.
 
Musí obec projednat návrh OZV s jinými subjekty?
Nikoliv. Statutární města však musí návrhy obecně závazných vyhlášek projednat s městskými obvody, resp. s městskými částmi. Výjimkou jsou pouze OZV stanovující ceny stavebních pozemků v cenových mapách... [pokračování]
 
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.