Poradna

-

Je možné v obecně závazné vyhlášce od poplatků osvobodit společenské organizace působící na území obce? Rádi bychom podpořili činnost místních spolků.
 
Je nutné zveřejňovat záměr, jde-li obci o vklad nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Radě města je předložena žádost o dotaci do 50.000,- Kč na účely uvedené v § 85 písm. c) zákona o obcích. Rada  přijme usnesení, že schvaluje poskytnutí příspěvku občanskému sdružení XY ve výši 30.000,- Kč.  Následně finanční odbor připraví návrh Smlouvy o poskytnutí dotace. Musí být návrh smlouvy předložen na další jednání rady, kde bude v usnesení  uvedeno  „ rada města schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku občanskému sdružení XY a pověřuje pana starostu jejím podpisem“? Nebo může být smlouva uzavřena bez toho, aby se znovu v radě její návrh projednal?

Pokud již jednou rada obce usnesením schválila poskytnutí dotace, není třeba o smlouvě o poskytnutí dotace, která je s tímto usnesením rady v souladu, v radě (znovu) rozhodovat.
Pokud jde o dotaci poskytovanou subjektu a za podmínek, uvedených v § 85 písm. c) zákona o obcích a současně výše dotace nepřesáhne 50 000 Kč, je k rozhodnutí o poskytnutí dotace oprávněna rada obce na základě § 102 odst. 3 zákona o obcích. Zákon o obcích ani jiný zákon neobsahují úpravu formy poskytovaní dotace obcemi, což znamená, že poskytnutí dotace lze učinit toliko smluvní formou, tj. na základě dvoustranného právního úkonu (obec „nabízí“ dotaci a žadatel dotaci „přijímá“ a zavazuje se plnit dohodnuté podmínky). Usnesení rady obce o poskytnutí dotace proto představuje pouze nutnou podmínku pro vznik dotační smlouvy (viz § 41 odst. 2 zákona o obcích), nicméně samo o sobě není právním úkonem (smlouvou o poskytnutí dotace), tj. není závazné navenek, neboť usnesením příslušného orgánu obce vzniká pouze jeden předpoklad právního úkonu – vůle obce být právně vázána. Aby došlo ke vzniku právního úkonu, musí k usnesení přistoupit další akt obce, jímž je utvořená vůle projevena navenek. V případě písemných úkonů je proto nutné, aby starosta (nebo jiná k tomu určená osoba) realizovala v písemné podobě schválené usnesení, typicky aby podepsala smlouvu.
Smlouva o poskytnutí dotace je svou povahou veřejnoprávní smlouvou (srov. § 159 odst. 1 správního řadu), takže musí být uzavřena písemně a projevy vůle všech smluvních stran musí být uvedeny na téže listině, jak vyplývá z § 164 odst. 1 správního řádu. K samotnému uzavření smlouvy (k jejímu podpisu) na základě jejího předchozího schválení radou je oprávněn v souladu s § 103 odst. 1 zákona o obcích starosta, může jím však být pověřen i obecní úřad, resp. k tomu organizačním řádem pověřený pracovník.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.