Poradna

-
Kdo rozhodne o tom, kdy se odměna platí ve splátkách nebo jednorázově?
 
Může jednací řád upravovat i neveřejná zasedání zastupitelstva obce?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Pokud v obci není rada, tak smlouvu o dílo schvaluje vždy zastupitelstvo, nebo má toto právo i starosta bez schválení zastupitelstvem? (Na základě dané smlouvy má obec nabýt vlastnické právo k nemovitosti, která je předmětem smlouvy o dílo).

Smlouvu o dílo v obci, kde není volena rada, schvaluje starosta obce, pokud si zastupitelstvo tuto pravomoc k rozhodování nevyhradilo. Smlouva o dílo, na jejímž základě má obec nabýt vlastnictví k nemovitosti, musí být alespoň v části, týkající se nabytí tohoto vlastnictví, schválena před jejím uzavřením zastupitelstvem, jinak je tato část absolutně neplatná. Pokud zastupitelstvo nabytí vlastnictví k nemovitosti neschválilo, bude vhodné tak učinit alespoň následně, jinak bude jejím vlastníkem nadále zhotovitel. Následným schválením nabytí vlastnictví sice nebude odstraněna částečná neplatnost původní smlouvy (absolutní neplatnost právního úkonu totiž nelze dodatečně zhojit), na základě tohoto nového rozhodnutí zastupitelstva však bude moci být uzavřena nová smlouva o převodu nemovitosti ze zhotovitele na obec.
Uzavírání smlouvy o dílo je výkonem samostatné působnosti. Zákon tento právní úkon ale výslovně nesvěřuje žádnému orgánu obce. Jedná se tedy o kategorii tzv. zbytkových pravomocí podle §102 odst. 3 zákona o obcích. „Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo“. Pokud v obci není volena rada, vykonává její pravomoc starosta. (§99 odst. 2 zákona o obcích).
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že obecně smlouvu o dílo schvaluje rada obce, případně v obci, kde není rada volena, starosta. Starosta obce tedy byl oprávněn, pokud si zastupitelstvo pravomoc schvalovat smlouvy o dílo, případně schválit onu konkrétní smlouvu o dílo, samo nevyhradilo, smlouvu za obec uzavřít. Tzn., že samotná smlouva o dílo je pravděpodobně platně uzavřena.
Zastupitelstvu je však ze zákona vyhrazena pravomoc rozhodovat o nabytí a převodu nemovitých věcí (§85 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích). Smlouva o dílo na stavbu nemovitosti, má-li na jejím základě obec nabýt vlastnické právo k předmětu díla, je v podstatě smíšený právní úkon (smlouva o dílo + smlouva o nabytí nemovité věci) a je tedy nutné, aby zastupitelstvo vyslovilo souhlas s nabytím vlastnického práva k vytvořené nemovitosti. Pokud se tak doposud nestalo, je vhodné, aby zastupitelstvo samo zjednalo nápravu a schválilo nabytí zmíněné nemovitosti do vlastnictví obce, neboť v případě, že tak nebude učiněno, obec se nemůže stát vlastníkem kanalizace a stavba tak zůstane ve vlastnictví zhotovitele. Předmětná smlouva o dílo je v části, týkající se nabytí vlastnictví kanalizace obcí, neplatná, nebyla-li alespoň v této části schválena před jejím uzavřením zastupitelstvem; tuto neplatnost sice nelze dodatečně zhojit, lze však na základě nového rozhodnutí zastupitelstva uzavřít novou smlouvu o nabytí nemovitosti obcí.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.