Poradna

-
Kdo může být předsedou osadního výboru a jaká jsou jeho práva?
 

Ve smlouvě o nájmu pozemku obce je bod, který zní: „Ke změně úplaty za dočasné užívání pozemku dojde vždy při změně cenových předpisů, což bere dočasný uživatel na vědomí“. Na základě této formulace jsme v zastupitelstvu obce schválili v prosinci 2009 zvýšení ceny u pozemků využívaných jako pastviny z původních 0,07kč na 0.5kč za 1m2 a vyzvali jsme dotyčného k podpisu dodatku smlouvy... [pokračování]
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Vzdělaný zastupitel

23.02.2015 14:06 Hana Táborská správa majetku

Dobrý den, obec má ve vlastnictví rybník na který má i rybářské právo. Obec ukončení nájemní vztah s rybářským svazem a bude provozovat rybník sama (rybáři - organizační složka obce). Obec bude tedy i prodávat rybářské povolenky. Jakým způsobem je možné tento prodej povolenek uskutečnit? Vztahuje se na tento prodej nějaký zákon nebo stačí odsouhlasit radou obce ceník povolenek - děti, dospělí, denní, roční, a pod.? Děkuji za odpověď

Ceny povolenek k lovu žádný zákon nestanoví, jsou tedy na Vaší úvaze.

Je třeba odlišit rybářský lístek a povolenku k lovu. Rybářský lístek vydávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností (§ 20 odst. 2 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů /zákon o rybářství/, ve znění pozdějších předpisů), za jeho vydání se platí správní poplatek (pevně stanovený v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) a podmínkou jeho vydání je mimo jiné složení rybářské zkoušky. Bez rybářského lístku není možné vydat povolenku k lovu v rybářském revíru (viz § 2 písm. l/ zákona o rybářství).

Povolenku k lovu vydává uživatel rybářského revíru (viz § 13 odst. 9 zákona o rybářství). Povolenka k lovu je doklad, který opravňuje určitou osobu k lovu v určitém revíru. Povolenku k lovu, pokud jste uživatelem rybářského revíru, nesmíte vydat nikomu, kdo nemá rybářský lístek, neboť bez rybářského lístku nelze v rybářském revíru vykonávat rybářského právo, kterým je v této souvislosti třeba rozumět lov a přisvojování ryb.
 
Stanovení ceny povolenky je plně na Vaší úvaze. Zákon o rybníkářství toto upravuje v § 13 odst. 9, kde stanoví:
„Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence k lovu uživatel rybářského revíru označí držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.“
 
Jiná je situace v případě, že podáte žádost o zrušení rybářského revíru k příslušnému rybářskému orgánu a provedete registraci k zemědělské výrobě včetně hospodaření na vodních plochách dle zákona § 2e odst. 3 písm. f) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Stanete se poté rybníkářem a lov ryb (bez možnosti přisvojení) je možný hromadně účinnou metodou či na udici Vámi pověřenou osobou. Tou může být kdokoliv.
 
V praxi se objevují tzv. soukromé rybářské revíry, kde je možné chytat ryby v tzv. režimu „chyť a pusť“, přičemž je deklarováno, že k lovu není třeba rybářského lístku. Tyto pojmy zákon o rybářství nezná. Pokud je tedy vodní plocha rybářským revírem (jsou naplněny definiční znaky dle § 2 písmeno e/ zákona o rybářství) a dochází zde k lovu bez rybářského lístku, jedná se o porušování zákona. To je mnohde obcházeno tím, že provozovatelé „soukromých rybářských revírů“ jsou rybníkáři (dle § 3 odst. 1 zákona o rybářství), kteří k lovu ryb na udici pověřují konkrétní osoby (byť na základě zakoupení povolenky k lovu) s tím, že lov ryb nezahrnuje právo osvojení si ryby, neboť ta je vlastnictvím rybníkáře (tomu odpovídá stanovení režimu „chyť a pusť“). Je však otázkou, zda taková praxe není obcházením zákona, neboť účelem rybníkářství je chov a lov ryb k zajištění produkce ryb a rybího masa, nikoliv pro účely sportovního vyžití.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.