Poradna

-
Má občan právo žádat informace o pracovní době zaměstnanců obce?
 
Je možné uzavřít dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr se starostou?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Odměňování

Je člen zastupitelstva obce zaměstnancem obce? Je zaměstnavatel povinen refundovat plat?

Zákon o obcích ve svém ustanovení § 70 stanoví, že člen zastupitelstva obce vykonává veřejnou funkci. Rovněž stanoví, že člen zastupitelstva nesmí být na svých právech vyplývajících mu z pracovního, příp. obdobného poměru krácen z důvodu výkonu veřejné funkce. Výkonem funkce tedy člen zastupitelstva obce vykonává práva a povinnosti, která jsou součástí jeho mandátu.

Z ustanovení § 201 zákoníku práce plyne, že výkon veřejné funkce je jednou z překážek v práci na straně zaměstnance, a to z důvodů obecného zájmu. Výkonem veřejné funkce se pro účely tohoto zákona rozumí plnění povinností, které z funkce vyplývají. Výkonem veřejné funkce je tedy například výkon funkce člena zastupitelstva územního samosprávného celku nebo přísedícího. Členové zastupitelstva (uvolnění i neuvolnění) tedy nejsou zaměstnanci obce.

Výkon funkce člena zastupitelstva obce se primárně řídí zákonem o obcích, ze zákoníku práce se vychází pouze v těch ustanoveních, kde je výslovně řečeno, že se týkají výkonu funkce člena územního samosprávného celku. Na základě právě uvedeného je tedy zákon o obcích třeba chápat jako speciální právní úpravu, jež má aplikační přednost před zákoníkem práce.

Na základě § 71 odst. 4 obecních zřízení neuvolněným členům zastupitelstva obce, pokud jsou v pracovním poměru u některého zaměstnavatele, poskytne tento zaměstnavatel pro výkon funkce pracovní volno a náhradu mzdy. Dobu potřebnou k výkonu funkce určí v konkrétním případě obec. Shora zmíněnou náhradu mzdy, vč. pojistného na sociálním a zdravotním pojištění, hradí jejich zaměstnavateli obec. Členům zastupitelstva obce, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, poskytuje obec náhradu ušlé mzdy nebo platu, ke které došlo v souvislosti s výkonem, funkce. Náhrada ušlého výdělku je stanovena paušální částkou, přičemž výši této částky určí zastupitelstvo obce vždy na konkrétní kalendářní rok.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.