Poradna

-
Jaké jsou důsledky porušení jednacího řádu?
 
Existují nějaké doplňující (doporučené) náležitosti zápisu ze zasedání zastupitelstva?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Výsledkem přezkoumání hospodaření obce byla zjištění neoprávněného proplácení dovolené a odměn, nesrovnalosti v pokladních dokladech a inventurních seznamech atd. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo závěrečný účet za rok 2010 s výhradou s tím, že budou vyvozeny závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily obci škodu. Mohl být v daném případě spáchán trestný čin? Jak uplatnit obci způsobenou škodu?

V obecné rovině by se v daném případě dle okolností mohlo jednat o trestný čin, např. zneužití pravomoci úřední osoby nebo případně o podvod, proto lze podání trestního oznámení považovat za legitimní prostředek prověření dané věci z pohledu možných trestněprávních důsledků.
V případě písemného trestního oznámení musí být uvedeno, kterému orgánu činnému v trestním řízení je určeno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno. Pokud podání neobsahuje některé náležitosti, ale je z něj patrno, že došlo k spáchání trestného činu, bude k němu orgán činný v trestním řízení přihlížet, jako by všechny potřebné náležitosti mělo. Trestní oznámení nemusí být provedeno nutně v písemné formě a je možné podání učinit i ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv orgánu činného v trestním řízení (např. Policie ČR). Oznamovatel potom bude vyslechnut o okolnostech, za nichž byl čin spáchán, o osobních poměrech toho, na něhož se oznámení podává, o důkazech a o výši škody způsobené oznámeným činem. Z obsahového hlediska by měl postačovat obecný popis skutku (podobně jako v dotazu, s přiložením relevantních písemností – např. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření), neboť konkrétní trestněprávní kvalifikace daného jednání není úkolem oznamovatele, nýbrž příslušného orgánu činného v trestním řízení. Oznamovatel má právo, pokud to v trestním oznámení uvede, být informován o tom jak bylo s jeho podáním naloženo (158 odst. 2 trestního řádu).
Dále je také vhodné využít tzv. adhezního řízení (§43 trestního řádu), kdy v rámci rozhodování soudu o vině a trestu pro obžalovaného soud rozhodne i o náhradě škody poškozené osobě (v daném případě obci). Toto právo je možné uplatnit již v rámci podání trestního oznámení nebo později v řízení před soudem, nejpozději však v hlavním líčení. Uplatnit pracovněprávní či občanskoprávní (podle toho, zda škodu způsobil zaměstnanec obce či jiná osoba, např. zastupitel, starosta obce apod.) odpovědnost za škodu lze však i v samostatném řízení u příslušného soudu.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.