Poradna

-
Musí být ve výboru zastoupeny všechny národnostní menšiny?
 
Jakou formou může občan obce uplatnit své právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou nebo zastupitelstvem obce podle § 16, odst. 2, písm. f) zákona o obcích?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Ve smlouvě o nájmu pozemku obce je bod, který zní: „Ke změně úplaty za dočasné užívání pozemku dojde vždy při změně cenových předpisů, což bere dočasný uživatel na vědomí“. Na základě této formulace jsme v zastupitelstvu obce schválili v prosinci 2009 zvýšení ceny u pozemků využívaných jako pastviny z původních 0,07kč na 0.5kč za 1m2 a vyzvali jsme dotyčného k podpisu dodatku smlouvy. Odmítl, že se zvýšením nesouhlasí a platí stále jen původní částku. Vyzvali jsme jej několikrát k úhradě dlužné částky, ale marně. Smlouva je uzavřena na dobu 10 let. Jak má obec postupovat?

Podle citovaného ustanovení nájemní smlouvy se nájemné zvyšuje automaticky a není tudíž nutný souhlas nájemce. V daném případě nicméně považujeme ujednání o možnosti zvýšení nájemného za neaplikovatelné. Zmíněným cenovým předpisem podle našeho názoru nemůže být cenový předpis obce, neboť to by prakticky znamenalo zcela neomezenou možnost pronajímatele nájemné kdykoliv libovolně zvyšovat, což je nepřípustné.
Cenovým předpisem ČR by zde mohl být jednak zákon o oceňování majetku, který však uvádí pouze způsob ocenění majetku a nelze podle něho v návaznosti na znění smluvního ujednání novou cenu jednoznačně určit, a jednak zákon o půdě ve spojení s vyhláškou 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. Podle těchto předpisů se nájemné určí, nedohodnou-li se strany jinak (§ 22 odst. 9 zákona o půdě uvádí: Roční nájemné za pozemky, náležející do zemědělského půdního fondu, s výjimkou pozemků lesního půdního fondu, činí 1 % z ceny pozemku, pokud se vlastník s nájemcem nedohodnou jinak.). Ve Vašem případě byla výše nájemného dohodnuta a vzhledem k absenci výslovného odkazu na tyto předpisy a podrobnějšího ujednání nebude zřejmě možné novou výši nájemného určit ani takto.
Zvýšit nájemné zde tedy bude možné leda dohodou obou smluvních stran. Napříště doporučujeme v nájemních smlouvách výslovně uvádět, zda má obec právo nájemné jednostranně zvyšovat, jak často a v jakém rozsahu. K možnosti jednostranného zvyšování nájemného komentář nakladatelství C. H. Beck k občanskému zákoníku mj. uvádí: „Dohoda musí obsahovat jasně stanovené podmínky, za kterých buď pronajímatel, nebo nájemce mohou jednostranně výšku nájemného změnit, např. cenová doložka. Obsah změny nemůže záviset pouze na vůli jedné ze smluvních stran.“ K tomu by dle našeho názoru docházelo, pokud by obec mohla výši nájemného kdykoliv libovolně zvýšit např. obecně závaznou vyhláškou.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.