Poradna

-
Je možné tímto poplatek zpoplatnit např. vjezd do města po hlavní příjezdové komunikaci?
 
Obec chce zřídit předkupní právo ve prospěch vlastníka sousedního pozemku k pozemku ve vlastnictví obce. Který orgán obce musí o této věci rozhodnout?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Zastupitelstvo přijalo usnesení, jehož předmětem je koupě pozemků obcí od konkrétní osoby; v usnesení je správně specifikován prodávající (vlastník pozemku, který chce obec koupit), došlo však k chybnému označení pozemku parcelním číslem – v usnesení uvedený pozemek má ve skutečnosti jiného vlastníka. Údajně se jedná o pouhou administrativní chybu. Je tomu skutečně tak a lze na základě popsaného usnesení platně uzavřít smlouvu (s uvedením správných údajů)?

Obecně platí, že kupní smlouva k pozemku, ve které je kupujícím obec, přičemž zastupitelstvo koupi pozemku neschválilo, je od počátku neplatná. Jestliže je v usnesení zastupitelstva uveden jiný pozemek, než o kterém byla následně uzavřena kupní smlouva, přičemž ani z jiných relevantních dokumentů (zejména zápis ze zasedání zastupitelstva) nelze spolehlivě a bez důvodných pochybností dovodit, že vůlí zastupitelstva při rozhodování bylo koupit pozemek uvedený v kupní smlouvě, nelze nastalou situaci dle našeho názoru hodnotit jako pouhou administrativní chybu (nesprávné „zapsání“ vůle zastupitelstva v usnesení) a s ohledem na důvodné riziko neplatnosti uzavřené smlouvy (kterou ovšem může závazně deklarovat pouze příslušný soud, přičemž v případném soudním řízení by obec musela jednoznačně prokázat, že šlo právě jen o administrativní pochybení) bychom doporučili daný převod zopakovat a vyvarovat se tak případných budoucích problémů.
Zastupitelstvu obce je podle § 85 zákona o obcích vyhrazeno mimo jiné rozhodování o nabytí nemovitých věcí. Jestliže zastupitelstvo neschválilo koupi konkrétního pozemku, znamená to, že právní úkon, na základě kterého obec následně tento pozemek koupila, je od počátku neplatný (§ 41 odst. 2 zákona o obcích). Prodávající se přitom nemůže dovolávat té skutečnosti, že mu nebylo známo, že zastupitelstvo koupi tohoto pozemku neschválilo. Pokud by měl být správný závěr, že šlo v daném případě skutečně jen o administrativní nedopatření, bylo by třeba, aby skutečná vůle zastupitelstva koupit pozemek uvedený ve smlouvě byla jednoznačně seznatelná z relevantních dokumentů; jelikož usnesení zastupitelstva obsahuje jiný pozemek, přichází v tomto případě v úvahu snad jen obsah zápisu ze zasedání zastupitelstva (jehož součástí je nicméně i předmětné usnesení) – právě tyto dokumenty, jakožto zákonem předpokládané veřejné listiny, by měly při posuzování podmínek platnosti obcí uzavřených právních úkonů sehrát rozhodující roli. 
Absolutní neplatnost smlouvy nelze zhojit ani pouhým dodatečným schválením učiněného úkonu zastupitelstvem. Již zaplacenou kupní cenu musí prodejce vrátit, a to podle § 451 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako bezdůvodné obohacení, spočívající v plnění z neplatného právního úkonu. Jedinou možností, jak postupovat v případě, že tento pozemek chce obec i nadále koupit, je realizovat převod opakovaně, tzn. schválit zakoupení „správného“ pozemku a následně uzavřít kupní smlouvu. S ohledem na výše popsané pochybnosti bychom tedy doporučili postupovat tímto způsobem.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.